Domov / Obchodné podmienky
Výrobcovia
Nákupný košík
Nákupný košík je prázdny.

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY  Techfors SK s.r.o.

vydané dňa 1.3.2013 v zmysle  § 273 obchodného zákonníku

1. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

1.1. KÚPNA ZMLUVA

1.1.1. Kúpnou zmluvou sa rozumie právny úkon medzi predávajúcim (ďalej len „Techfors SK“) a kupujúcim.

1.1.2. Kúpna zmluva na tovar sa považuje za uzatvorenú, pokiaľ je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

 • Techfors SK potvrdil prijatie objednávky od kupujúceho mailom, telefonicky alebo podpisom,
 • kupujúci, alebo jeho zmocnenec potvrdil svojím podpisom na dodacom liste osobné prevzatie tovaru  od Techfors SK,
 • kupujúci alebo jeho zmocnenec potvrdil svojím podpisom na prepravnom liste prevzatie tovaru zaslané od Techfors SK poštou alebo kuriérom,
 • kupujúci nevrátil v dohodnutej dobe vypožičaný tovar a Techfors SK na vypožičaný tovar vystavil faktúru.

1.1.3. Uzavretím prvej kúpnej zmluvy sa stávajú tieto všeobecné obchodné podmienky záväzné pre Techfors SK aj kupujúceho.

1.2. OPRÁVNENIE KONAŤ V MENE KUPUJÚCEHO

1.2.1. Všetky úkony za kupujúceho môže pri obchodnom styku s Techfors SK vykonávať štatutárny orgán kupujúceho, prípadne prokurista. Ostatné osoby zastupujúce kupujúceho  musia predložiť  na požiadanie identifikačný doklad a preukázať sa zamestnaneckým vzťahom, alebo poverením od kupujúceho na prebratie tovaru.

1.2.2. Kupujúci je povinný priebežne informovať Techfors SK o zmene svojho právneho postavenia, či podnikateľského oprávnenia a ďalej o zmenách vo vzťahu k osobám, ktoré sú poverené preberaním tovaru resp. zmenách zamestnávateľského pomeru takýchto osôb.

2. OBJEDNÁVKA A PREVZATIE TOVARU

2.1. OBJEDNÁVKA TOVARU

2.1.1. Objednávka je jednostranný záväzný právny úkon kupujúceho adresovaný Techfors SK. Pokiaľ kupujúci uskutoční objednávku tovaru, zaväzuje sa uvedený tovar od Techfors SK odobrať.

2.1.2. Objednávku tovaru resp. služieb môže kupujúci zadať:

 • e-mailom na adresu objednavanie@techfors.sk
 • listom na adresu Jókaiho 1/11554,  Bratislava - Podunajské Biskupice,
 • prostredníctvom internetového obchodu na www.techfors.sk (len pre registrovaných obchodných partnerov).

2.1.3. Každá objednávka tovaru musí obsahovať najmä tieto základné informácie:

 • obchodné meno kupujúceho vrátane IČO, prípadne DIČ, ak je platcom DPH,
 • meno kontaktnej osoby a telefonické spojenie na kontaktnú osobu,
 • požadované miesto dodania (dodacia adresa), pokiaľ nebude tovar odobratý priamo v prevádzkach Techfors SK,
 • typové označenie tovaru podľa katalógu alebo cenníku Techfors SK,
 • objednávané množstvo každého jednotlivého druhu tovaru,
 • pokiaľ má kupujúci jednorázovo dojednané špeciálne ceny, je na objednávanú dodávku tovaru povinný zaslať spolu s objednávkou aj obdržanú ponuku.

2.1.4. Kupujúci, ktorý je novým obchodným partnerom, musí uviesť taktiež:

 • presné sídlo spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra a priložiť kópiu výpisu z obchodného registra (pokiaľ je kupujúci právnická osoba),
 • DIČ a priložiť kópiu osvedčenia o registrácii od príslušného daňového úradu  (ak je platcom DPH),
 • priložiť kópiu licencie na „ prevádzkovanie Technickej služby“  v zmysle zákona 473/2005 Z.z..

2.1.5. Objednávku potvrdzuje Techfors SK mailom, telefonicky alebo písomne.

2.1.6. Tovar je možné odobrať osobne na adrese firmy: Techfors SK s.r.o., Jókaiho 1, 821 06 Bratislava počas pracovných dní v čase od 7.30 do 16.00 hod..

2.1.7. Tovar je možné zaslať poštou alebo prepravnou službou na adresu objednávateľa. Iný druh dopravy je možný po vzájomnej dohode.

2.1.8. Objednávky s požiadavkou na dodanie prepravnou službou, ktoré sú prijaté do 12.00 hod., sú zasielané v ten istý pracovný deň, pokiaľ je objednávaný tovar skladom. Objednávky prijaté po 12.00 hod. sú zasielané nasledujúci pracovný deň. Pokiaľ je objednávaný tovar skladom, sú objednávky s požiadavkou na dodanie prepravnou službou prijaté do 12.00 hod vybavené v ten istý deň, objednávky prijaté neskôr, nasledujúci pracovný deň.

2.1.9. Kupujúci je povinný pri prebraní zásielky od prepravcu ihneď prekontrolovať neporušenosť obalu. V prípade zjavného poškodenia spíše s prepravcom reklamačný protokol a zásielku odmietne alebo prevezme na vlastné nebezpečenstvo. U prepravcu spravidla nie je možné reklamovať dodávku dodatočne.

2.2. VLASTNÍCKE PRÁVO K TOVARU

2.2.1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z Techfors SK na kupujúceho až v okamžiku úplného zaplatenia celej kúpnej ceny dodaného tovaru.

2.2.2. Hrozba poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho okamžikom prevzatia tovaru od Techfors SK, alebo od prepravcu.

3. CENA TOVARU A PLATBY ZA TOVAR

3.1. CENA TOVARU

3.1.1. Cena za tovar je daná:

 • Aktuálnym cenníkom prístupným pre registrovaných obchodných partnerov. Kupujúcemu je z týchto cien poskytovaná percentuálna zľava podľa individuálnej dohody. Percentuálnu zľavu si je možné overiť vo svojom konte po registrácii na webovej stránke www.techfors.sk alebo na obchodnom oddelení. Ceny sú platné do vydania nového aktualizovaného cenníka,
 • Cenovou kalkuláciou spracovanou obchodným oddelením Techfors SK po dobu platnosti kalkulácie. V prípade, že kalkulácia neobsahuje informáciu o dobe platnosti, považuje sa za dobu platnosti 60 dní odo dňa vypracovania kalkulácie,
 • Elektronickým obchodom (e-shop) Techfors SK. V prípade nesúladu cien medzi e-shopom a aktuálnym cenníkom sa za platnú cenu považuje cenníková cena.

3.1.2. Všetky uvedené ceny sú bez DPH.

3.2. PLATBY ZA TOVAR

Kupujúci môže využiť nasledovné spôsoby platby za tovar:

3.2.1. Platba bankovým prevodom na základe preddavkovej faktúry pred odberom tovaru – pri odbere tovaru je nutné predložiť doklad o zaplatení.

3.2.2. Platba zaslaním na dobierku prepravnou službou alebo poštou.

3.2.3. Platba faktúrou – táto forma platby je určená pre stálych odberateľov, ktorí majú uhradené všetky faktúry po dátume splatnosti.

3.2.4. Obvyklá doba splatnosti je 21 dní.

3.3. UPOMIENKY A ZMLUVNE POKUTY

3.3.1. Kupujúcemu, ktorý je v oneskorení s platbou za odobratý tovar zašle Techfors SK upomienku s prehľadom doposiaľ nezaplatených faktúr po dátume splatnosti a s výzvou k zaplateniu.

3.3.2. Pokiaľ kupujúci v primeranej dobe neuhradí faktúry po dátume splatnosti, je Techfors SK oprávnený postúpiť svoju pohľadávku voči kupujúcemu tretej osobe bez súhlasu kupujúceho.

3.3.3. Techfors SK je oprávnený požadovať od kupujúceho, ktorý je v omeškaní s platbou kúpnej ceny za tovar alebo jeho časť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % (jedna desatina percenta) z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

4. VRÁTENIE TOVARU

4.1. V prípade, že kupujúci mieni vrátiť odobratý tovar, a pritom sa nejedná o reklamáciu chyby, môže byť tovar prijatý späť iba vtedy, ak kupujúci:

 • dopraví tovar do prevádzky spoločnosti Techfors SK,
 • predloží doklad o nákupe tovaru v spoločnosti Techfors SK alebo jeho kópiu,
 • vráti tovar kompletný, vrátane obalov a technickej dokumentácie,
 • vráti tovar čistý, bez poškodenia a s neporušenou pečatiacou nálepkou,
 • vráti riadiace jednotky a ústredne po zresetovaní do továrenského nastavenia.

4.2.  Tovar bude prijatý späť za predpokladu, že kupujúci súhlasí so zníženou cenou spätného odkúpenia.

4.3. Na tovar, ktorý kupujúci vráti späť spoločnosti Techfors SK bude vystavený dobropis. Zodpovedajúca čiastka bude pripísaná na účet kupujúceho alebo započítaná proti neuhradeným záväzkom kupujúceho.

4.4. Ceny spätného odkúpenia tovaru sú stanovené podľa počtu dní, ktoré uplynuli odo dňa zakúpenia tovaru takto:

 • 90 % pôvodnej ceny pri vrátení do 15-tich dní,
 • 80 % pôvodnej ceny pri vrátení do 30-tich dní,
 • 70 % pôvodnej ceny pri vrátení do 90-tich dní,
 • 50 % pôvodnej ceny pri vrátení do 120-tich dní.

4.5. Pri vrátení nepoškodeného a nepoužitého výrobku bez originálneho obalu bude cena tovaru znížená o ďalších 10%.

4.6. V prípade existencie vzájomných záväzkov je predávajúci oprávnený vystaviť na príslušnú čiastku vzájomný zápočet.

5. VÝPOŽIČKA TOVARU

5.1. KRÁTKODOBÁ VÝPOŽIČKA TOVARU

5.1.1. O výpožičku tovaru môže požiadať iba kupujúci, ktorý je stály obchodný partner spoločnosti Techfors SK a ktorý má dobrú platobnú disciplínu

5.1.2. Tovar bude zapožičaný na obmedzenú dobu 7 pracovných dní, pokiaľ nie je dohodnuté inak

5.1.3. Pokiaľ nebude výpožička vrátená v stanovenej dobe, má sa za to, že sa kupujúci rozhodol si tovar ponechať a spoločnosť Techfors SK je oprávnená zapožičaný tovar kupujúcemu vyfakturovať

5.1.4. Pri vrátení vypožičaného tovaru je kupujúci povinný:

 • predložiť výpožičkový list,
 • vrátiť tovar kompletný, vrátane obalov a technickej dokumentácie,
 • vrátiť tovar čistý, bez poškodenia a s neporušenou pečatiacou nálepkou,
 • vrátiť riadiace jednotky a ústredne po zresetovaní do továrenského nastavenia.

5.1.5. Pokiaľ nebudú dodržané podmienky stanovené v bode 5.1.4, je spoločnosť Techfors SK oprávnená vypožičaný tovar kupujúcemu vyfakturovať alebo tovar prevziať späť a kupujúcemu vyfakturovať náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu.

6. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY

6.1. ZÁRUKA NA TOVAR

6.1.1. Za tovar zakúpený v ktorejkoľvek prevádzke spoločnosti Techfors SK je poskytovaná záruka na akosť po dobu stanovenú platnými zákonmi, tzn. na väčšinu tovaru 24 mesiacov, na batérie a akumulátory 6 mesiacov

6.1.2. Záručná doba začína dňom prevzatia tovaru kupujúcim

6.1.3. Po dobu záruky má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby tovaru, nie je však oprávnený z dôvodu zistenej chyby tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy.

6.1.4. Pokiaľ sa preukáže záručná reklamácia ako oprávnená, zaistí spoločnosť Techfors SK bezplatnú opravu chyby tovaru, alebo môže ponúknuť kupujúcemu výmenu tovaru za iný, prípadne ponúknuť primeranú zľavu z nákupnej ceny.

6.1.5. Kupujúci stráca nárok na uplatnenie záruky v prípade ak:

 • na zariadení bola porušená pečatiaca nálepka, výrobný štítok, označenie výrobného čísla alebo iné identifikačné znaky,
 • došlo k neoprávnenému zásahu do elektrickej alebo mechanickej časti zariadenia,
 • došlo k mechanickému, tepelnému, chemickému alebo elektrickému poškodeniu zariadenia,
 • chyba zariadenia bola spôsobená neodbornou inštaláciou, prípadne nevhodným nastavením jeho pracovných parametrov (chyba zapojenia, chybné naprogramovanie...).

6.1.6. Záruka poskytovaná spoločnosťou Techfors SK na dodávaný tovar sa nevzťahuje na:

 • opotrebenie primerané dobe a spôsobu používania zariadenia,
 • prevádzkovanie zariadenia mimo stanovené prevádzkové a technické podmienky alebo v rozpore s technickou dokumentáciou,
 • priamym zásahom blesku, alebo úderom blesku v blízkom okolí (predpätia a vzdialená indukcia),
 • živelnou pohromou (požiar, zaplavenie a podobne),
 • nevhodným skladovaním, prepravovaním, alebo neodbornou manipuláciou.

6.1.7. Spoločnosť Techfors SK taktiež nezodpovedá za priame, nepriame, či následné škody, ktoré kupujúcemu vzniknú v súvislosti s nákupom, inštaláciou, prevádzkou, alebo poruchou zakúpeného tovaru (náklady na montáž, demontáž, opravu, stratu očakávaného zisku, stratu času, dopravu a ďalšie odvodené škody)

6.2. ODOVZDANIE DO OPRAVY

6.2.1. Pri odovzdaní tovaru do opravy musí kupujúci uviesť čo najpresnejší a zrozumiteľný popis zistenej chyby.

6.2.2. Ako doklad o prijatí tovaru do opravy vydá spoločnosť Techfors SK  reklamačný list, kde budú uvedené tieto informácie:

 • základné identifikačné údaje o kupujúcom,
 • technické označenie tovaru odovzdaného do opravy a jeho množstvo,
 • popis chyby uvádzanej kupujúcim,
 • dátum prijatia do opravy,
 • na vyžiadanie klienta - predpokladaná cena opravy (pokiaľ sa jedná o pozáručnú opravu).

6.3. REKLAMÁCIA TOVARU – ZÁRUČNÁ OPRAVA

6.3.1. Reklamovať je možné iba tovar, ktorý bol kúpený v spoločnosti Techfors SK.

6.3.2. Reklamáciu chyby tovaru v záručnej dobe je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po jej zistení.

6.3.3. Kupujúci musí v reklamačnom procese uplatňovať reklamáciu iba na chybný komponent, nie na kompletné zariadenie alebo na celú dodávku systému.

6.3.4. Pre uplatnenie reklamácie musí kupujúci pri predaní tovaru do záručnej opravy:

 • priložiť kópiu dokladu o nákupe tovaru v spoločnosti Techfors SK, prípadne záručný list,
 • odovzdať reklamovaný tovar kompletný so všetkými funkčnými časťami.

6.3.5. Ak nebudú splnené podmienky uvedené v bode 6.3.4, reklamácia nebude uznaná a tovar bude vrátený naspäť kupujúcemu na jeho náklady alebo, po dohode s ním, bude oprava vykonaná ako pozáručná.
6.3.6. Pokiaľ sa reklamácia ukáže ako neoprávnená, je kupujúci povinný uhradiť spoločnosti Techfors SK všetky náklady spojené s testovaním, opravou a administratívnym vybavovaním reklamácie zariadenia.

6.4. POZÁRUČNÁ OPRAVA

6.4.1. Techfors SK zaisťuje opravy zariadení z predajného sortimentu uvedeného v cenníku spoločnosti prostredníctvom vlastného servisného strediska, prípadne uplatnením reklamácie u dodávateľa resp. výrobcu.

6.4.2. Do pozáručnej opravy je možné odovzdať tiež tovar, ktorý nebol kúpený u spoločnosti Techfors SK, v takom prípade je však nutné opravu vopred dohodnúť s pracovníkom servisného oddelenia.

6.4.3. Kupujúci sa zaväzuje dohodnutú a vyfakturovanú cenu opravy uhradiť.