Domov / Ochrana osobných údajov
Výrobcovia
Nákupný košík
Nákupný košík je prázdny.

Ochrana osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov

v spoločnosti Techfors SK

I. Úvodné ustanovenia

Spoločnosť Techfors SK s. r. o., so sídlom: Jókaiho 1, Bratislava-Podunajské Biskupice 821 06, IČO: 47 549 599, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 94678/B (ďalej len „spoločnosť Techfors SK“ alebo „prevádzkovateľ“) je obchodnom spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je vývoj, výroba zabezpečovacích systémov, poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.

Vzhľadom na to, že pri poskytovaní služieb spoločnosťou Techfors SK dochádza k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb, spoločnosť Techfors SK dôsledne dbá na ich ochranu a osobné údaje fyzických osôb, spracúva v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spoločnosť Techfors SK si je vedomá toho, že každé spracúvanie osobných údajov by malo byť zákonné a spravodlivé. Pre fyzické osoby by malo byť transparentné, že sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ich týkajú. Zásada transparentnosti si vyžaduje, aby všetky informácie a komunikácia súvisiace so spracúvaním týchto osobných údajov boli ľahko prístupné a ľahko pochopiteľné a formulované jasne a jednoducho. Uvedená zásada sa týka najmä informácií pre dotknuté osoby o identite prevádzkovateľa a účeloch spracúvania, a ďalších informácií na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania. Za účelom splnenia si uvedenej informačnej povinnosti voči dotknutým osobám vydáva spoločnosť Techfors SK tento dokument s názvom „Pravidlá ochrany osobných údajov v spoločnosti TECHFORS SK“.

Pojmy použité v tomto dokumente majú význam ako vyplýva z Nariadenia GDPR.

 

II. Zásady spracúvania osobných údajov dotknutých osôb

Spoločnosť Techfors SK dôsledne rešpektuje zásady spracúvania osobných údajov dotknutých osôb a ich súkromie. Spoločnosť Techfors SK spolupracuje s viacerými sprostredkovateľmi, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene spoločnosti Techfors SK. Spoločnosť Techfors SK využíva len sprostredkovateľov, ktorí vyhlásili, že prijali primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky Nariadenia GDPR a ostatnej legislatívy a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.

V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, spoločnosť Techfors SK bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe, ak nie je splnená niektorá z podmienok pre upustenie od oznamovacej povinnosti.

Spoločnosť Techfors SK nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Spoločnosť Techfors SK neprijíma rozhodnutia založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania.

 

III. Účely spracúvania osobných údajov v spoločnosti Techfors SK a právne základy spracúvania

Spoločnosť Techfors SK spracúva osobné údaje pre dosiahnutie nižšie popísaných účelov a na základe nižšie uvedených právnych základov:

 1. Uzatvorenie a plnenie predmetu zmluvy

Účelom spracúvania osobných údajov je uzatváranie a plnenie predmetu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou je dotknutá osoba, ako aj evidencia týchto zmlúv a objednávok (napr. dodávateľsko - odberateľské zmluvy, kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, zmluvy o realizácii školení, ako aj iné pomenované, príp. nepomenované zmluvy a pod. a to vrátane zmlúv uzatváraných prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (mail, telefón a pod.).

Právnym základom spracúvania je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zmluvnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia spoločnosť Techfors SK nedôjde k vzniku príslušného zmluvného vzťahu.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytované najmä nasledovným príjemcom: daňoví a účtovní poradcovia, advokáti, orgány Finančnej správy, banky a pobočky zahraničných bánk, exekútori, súdy, orgány činné v trestnom konaní.

 1. Marketing

Účelom spracúvania osobných údajov je propagácia a reklama spoločnosti Techfors SK a služieb poskytovaných spoločnosťou Techfors SK a to najmä, ale nie len:

 • Informovanie o produktoch a službách spoločnosti Techfors SK prostredníctvom reklamy vrátane referencií klientov;
 • Zasielanie newslettrov o novinkách, akciách, školeniach, ako aj zasielanie pozvánok a sviatočných pozdravov;
 • Marketingové prieskumy a prieskumy spokojnosti;
 • Poskytovanie osobných údajov v rámci účasti v hodnoteniach alebo rebríčkoch;
 • Cielená online reklama a vyhodnocovanie je úspešnosti.

Právnym základom spracúvania je súhlas dotknutej osoby a oprávnené záujmy spoločnosti Techfors SK ako prevádzkovateľa. Ak je právnym základom spracúvania slobodný súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, udelený súhlas je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Lehota uchovávania osobných údajov dotknutých osôb je 5 rokov, ak nie je súhlas dotknutej osoby odvolaný skôr.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytované najmä nasledovným príjemcom: IT spoločnosti, Techfors CZ.

 1. Evidencia uchádzačov o zamestnanie

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie, ktorí spoločnosti Techfors SK dobrovoľne zaslali svoj životopis, motivačný list, žiadosť o prijatie do zamestnania, alebo inú obdobnú dokumentáciu; prijaté životopisy, motivačné listy, žiadosti o prijatie do zamestnania, alebo inú obdobnú dokumentáciu spoločnosť Techfors SK uchováva vo vytvorenej databáze uchádzačov o zamestnanie a v prípade potreby obsadenia voľného pracovného miesta vybraných uchádzačov z predmetnej databázy kontaktuje.

Právnym základom spracúvania je slobodný súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov. Udelený súhlas je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, ak dotknutá osoba nevyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov na jej ďalšie evidovanie v databáze uchádzačov o zamestnanie, alebo svoj súhlas odvolá, jej osobné údaje budú zlikvidované.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytované najmä nasledovným príjemcom: Inšpektorát práce, advokáti, súdy, orgány činné v trestnom konaní, a pod.

 1. Vedenie personálnej a mzdovej agendy

Účelom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie predmetu pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, resp. iných právnych úkonov, ktoré súvisia s úpravou práv a povinností v rámci pracovnoprávneho vzťahu a ich evidencia, ako aj plnenie zákonných povinností súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom alebo obdobným vzťahom vrátane predzmluvných vzťahov.

Právnym základom spracúvania je plnenie pracovnej zmluvy alebo niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorených podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej len „Zákonník práce“) a plnenie zákonných povinností spoločnosti Techfors SK najmä v zmysle nasledovných predpisov: Zákonník práce, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcií práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou, resp. zmluvnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia spoločnosť Techfors SK nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z príslušnej pracovnoprávnej legislatívy a legislatívy, ktorá s ňou súvisí, resp. nedôjde k vzniku pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytované najmä nasledovným príjemcom: Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, orgány Finančnej správy SR, Inšpektorát práce, IT spoločnosti, subjekt zabezpečujúci pracovnú zdravotnú službu, poskytovatelia stravovacích služieb, daňoví a účtovní poradcovia, audítori, advokáti, exekútori, súdy a orgány činné v trestnom konaní, zmluvní partneri a zákazníci spoločnosti Techfors SK.

Osobné údaje zamestnancov v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, je spoločnosť Techfors SK oprávnená poskytovať, alebo zverejniť, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných povinností zamestnanca ako dotknutej osoby. Poskytovanie osobných údajov alebo zverejnenie osobných údajov nesmie narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby.

 1. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností spoločnosti Techfors SK súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, vrátane evidencie školení, pracovných úrazov a lekárskych prehliadok.

Právnym základom spracúvania je plnenie zákonných povinností spoločnosti Techfors SK v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatných súvisiacich právnych predpisov.

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia spoločnosť Techfors SK nemôže plniť svoje zákonné povinnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytované najmä nasledovným príjemcom: Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Inšpektorát práce, subjekt zabezpečujúci pracovnú zdravotnú službu, IT spoločnosti, účtovní a daňoví poradcovia, audítori, advokáti, exekútori, súd, orgány činné v trestnom konaní.

 1. Vedenie účtovníctva

Účelom spracúvania osobných údajov je spracovanie účtovných dokladov.

Právnym základom spracúvania je plnenie zákonných povinností v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákona č. 563/2009 o správe dani (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, resp. inej súvisiacej legislatívy.

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia spoločnosť Techfors SK nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce zo zákona o účtovníctve a ostatných relevantných právnych predpisov.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytované najmä nasledovným príjemcom: daňoví a účtovní poradcovia, audítori, orgány Finančnej správy SR, advokáti, IT spoločnosti, súdy, orgány činné v trestnom konaní.

 1. Prevádzkovanie kamerového systému monitorujúceho priestory prístupné verejnosti

Účelom spracúvania osobných údajov je monitorovanie priestorov spoločnosti Techfors SK prístupných verejnosti za účelom ochrany majetku spoločnosti Techfors SK, majetku a zdravia jej zákazníkov a zamestnancov.

Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem spoločnosti Techfors SK ako prevádzkovateľa, ktorým sleduje predovšetkým bezpečnosť a ochranu svojho majetku, ako aj majetku a zdravia svojich zákazníkov a zamestnancov.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytované najmä nasledovným príjemcom: príslušníci súkromnej bezpečnostnej služby zabezpečujúcej ochranu majetku spoločnosti Techfors SK, IT spoločnosti,  advokáti, súdy, orgány činné v trestnom konaní.

 1. Evidencia držiteľov osobitných oprávnení 

Účelom spracúvania osobných údajov je vydávanie a evidencia držiteľov osobitných oprávnení podľa osobitných právnych predpisov.

Právnym základom spracúvania je splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, ako aj plnenie zákonných povinností vyplývajúcich spoločnosti Techfors SK predovšetkým zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia spoločnosť Techfors SK nemôže vydať dotknutej osobe osobitné oprávnenie ako ani plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z príslušnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: orgány štátnej správy a verejnej moci na úseku ochrany pred požiarmi.

 1. Evidencie fyzických osôb - členov orgánov, zástupcov a zamestnancov zmluvných partnerov

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie členov štatutárnych a dozorných orgánov zmluvných partnerov, zástupcov a zamestnancov zmluvných partnerov, alebo nimi poverených alebo splnomocnených osôb, resp. ďalších obdobných subjektov, a to s cieľom viesť účinnú komunikáciu s druhou zmluvnou stranou a plniť predmet zmluvy uzatvorenej so zmluvným partnerom.

Právnym základom spracúvania sú oprávnené záujmy spoločnosti Techfors SK ako prevádzkovateľa, ktorými sleduje účinnú komunikáciu s druhou zmluvnou stranou a tiež plnenie predmetu zmluvy uzatvorenej so zmluvným partnerom.

Osobné údaje nie sú získané od dotknutej osoby, ale prevažne od zmluvného partnera v mene ktorého, alebo za ktorého dotknutá osoba koná.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: advokáti, účtovní a daňoví poradcovia, audítori.

 1. Vedenie súdnych sporov a iných právnych konaní

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie a vybavovanie súdnych sporov a iných právnych konaní.

Právnym základom spracúvania sú oprávnené záujmy prevádzkovateľa, ktorými sleduje preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytované najmä nasledovným príjemcom: daňoví a účtovní poradcovia, súdy, advokáti, exekútori, audítori, znalci, správcovia, orgány činné v trestnom konaní.

 1. Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Účelom spracúvania osobných údajov je vybavovanie podnetov doručených spoločnosti Techfors SK v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti a vedenie ich evidencie.

Právnym základom spracúvania je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia spoločnosť Techfors SK nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z príslušnej legislatívy.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytované najmä nasledovným príjemcom: Inšpektorát práce, Ministerstvo spravodlivosti SR, advokáti, súdy, orgány činné v trestnom konaní.

 1. Vybavovanie žiadostí dotknutých osôb

Účelom spracúvania osobných údajov je vybavovanie žiadostí dotknutých osôb adresovaných spoločnosti Techfors SK podľa článku 12 a nasl. Nariadenia GDPR.

Právnym základom spracúvania je splnenie zákonnej povinnosti v zmysle článku 12 až 22 Nariadenia GDPR a článku 33 a 34 Nariadenia GDPR.

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia spoločnosť Techfors SK nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z Nariadenia GDPR a žiadosť dotknutej osoby vybaviť.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté predovšetkým nasledovným príjemcom: Úrad na ochranu osobných údajov a iné dozorné orgány, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ, súdy a orgány činné v trestnom konaní, advokáti.

 1. Evidencia doručenej a odoslanej pošty

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie doručenej a odoslanej pošty.

Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem spoločnosti Techfors SK ako prevádzkovateľa, ktorým sleduje evidenciu pošty.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, v opačnom prípade nemôže dôjsť k poštovej komunikácii a jej evidencii.

Osobné údaje dotknutej osoby nie sú poskytované príjemcom.

 1. Archivácia vo verejnom záujme, vedecký a historický výskum a štatistické účely

Účelom spracúvania osobných údajov je riadne vedenie a správa registratúry, realizácia vedeckého, historického výskumu a štatistické účely.

Právnym základom spracúvania je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných súvisiacich právnych predpisov a ust. článku 89 Nariadenia GDPR.

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia spoločnosť Techfors SK nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z príslušnej legislatívy.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytované najmä nasledovným príjemcom: Ministerstvo vnútra SR a ostatné orgány štátnej správy na úseku archívov a registratúr, súdy a orgány činné v trestnom konaní, advokáti.

 1. Elektronická schránka

Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie riadnej elektronickej komunikácie spoločnosti Techfors SK s orgánmi verejnej moci vzhľadom na realizáciu výkonu ich pôsobnosti v elektronickej podobe.

Právnym základom spracúvania je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení.

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia spoločnosť Techfors SK nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z príslušnej legislatívy.

Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované nasledovným príjemcom: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES), IT spoločnosti, advokáti.

 

IV. Doba uchovávania osobných údajov

Spoločnosť Techfors SK uchováva osobné údaje dotknutých osôb po rôzne dlhú dobu, ktorá závisí od dôvodu a účelu ich spracúvania. Vo všeobecnosti platí, že spoločnosť Techfors SK spracúva osobné údaje:

 • po dobu vyžadovanú príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak spracúva osobné údaje z dôvodu plnenia svojich zákonných povinností;    
 • po dobu trvania zmluvného vzťahu založeného zmluvou, resp. trvania predzmluvných vzťahov, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy;
 • po dobu trvania oprávneného záujmu, ktorý sleduje spoločnosť Techfors SK, ak je spracúvanie osobných údajov na tento účel nevyhnutné;
 • po dobu výslovne uvedenú v súhlase alebo do jeho odvolania, ak spracúva osobné údaje na základe súhlasu.

Po uplynutí vyššie uvedenej doby uchovávanie je spoločnosť Techfors SK oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutej osoby len na tzv. privilegované účely, ktoré Nariadenie GDPR automaticky považuje za zlučiteľné s pôvodnými účelmi. Ide o účely archivácie vo verejnom záujme, účely vedeckého alebo historického výskumu a štatistické účely.

 

V. Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má právo požadovať od spoločnosti Techfors SK prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má tiež právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a právo na ich prenosnosť. Dotknutá osoba má tiež právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

 1. Právo na prístup (článok 15 Nariadenia GDPR)

Dotknutá osoba má právo získať od spoločnosti Techfors SK potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Dotknutá osoba má zároveň právo získať kópiu spracúvaných osobných údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z článku 15 Nariadenia GDPR, a to najmä účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, dobu uchovávania osobných údajov atď.

 1. Právo na opravu (článok 16 Nariadenia GDPR)

Dotknutá osoba má právo žiadať advokáta o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a má právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 1. Právo na vymazanie - právo na “zabudnutie“ (článok 17 Nariadenia GDPR)

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť, aby spoločnosť Techfors SK bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený niektorý z dôvodov článku 17 Nariadenia GDPR. Dôvodom výmazu môže byť napríklad, ak dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, alebo ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne a podobne.

 1. Právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 Nariadenia GDPR)

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť, aby spoločnosť Techfors SK obmedzila spracúvanie osobných údajov, ak nastanie niektorý z prípadov uvedených v článku 18 Nariadenia GDPR. K obmedzenie dôjde napríklad ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov (a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti Techfors SK overiť správnosť osobných údajov) alebo ak spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia.

 1. Právo na prenosnosť údajov (článok 20 Nariadenia GDPR)

Ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami a právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby alebo plnenie zmluvy, má dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti Techfors SK, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. V prípade záujmu dotknutej osoby a pokiaľ to je technicky možné, spoločnosť Techfors SK prenesie príslušné osobné údaje priamo k inému prevádzkovateľovi.

 1. Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie (článok 21 a 22 Nariadenia GDPR)

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ, vrátane namietania proti na to nadväzujúcemu prípadnému profilovaniu. Spoločnosť Techfors SK nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje dotknutej osoby spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie spoločnosti Techfors SK, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

 1. Právo podať sťažnosť  (článok 77 Nariadenia GDPR)

Ak má dotknutá osoba podozrenie, že spoločnosť Techfors SK spracúva osobné údaje v rozpore s Nariadením GDPR alebo nezákonne, je oprávnená podať sťažnosť dozornému orgánu. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov SR, sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 /2/ 3231 3214, web: www.dataprotection.gov.sk, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk .

 1. Právo odvolať súhlas  (článok 7 ods. 3 Nariadenia GDPR)

Za príslušným účelom spracúvania osobných údajov vyžaduje spoločnosť Techfors SK od dotknutej osoby súhlas so spracúvaním jej osobných údajov, ktorý je jasným prejavom vôle a je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. V prípade, ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel, má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Takéto odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade, ak chce dotknutá osoba uplatniť niektoré zo svojich práv, môže tak urobiť:

 • elektronicky na e-mailovej adrese: bratislava@techfors.sk
 • telefonicky na telefónnom čísle: +421 2 44 64 0258poštou zaslaním žiadosti na adresu spoločnosti Techfors SK: Jókaiho 1/11554, 821 06 Bratislava
 • osobne v sídle spoločnosti Techfors SK

 

VI. Záverečné ustanovenia

Spoločnosť Techfors SK je oprávnená zmeniť tieto Pravidlá ochrany osobných údajov, a to predovšetkým z dôvodu zmeny príslušnej legislatívy. Spoločnosť Techfors SK prípadnou zmenou týchto Pravidiel ochrany osobných údajov neobmedzí práva a slobody dotknutej osoby, ktoré vyplývajú z Nariadenia GDPR a súvisiacej legislatívy.